• : 0224 250 11 00
Your Consumer Rights

Your Consumer Rights

Your Rights As A Consumer in Turkey:

WHAT SHOULD YOU DO IF THE PURCHASED GOODS OR SERVICES ARE DEFECTIVE?

Goods or services purchased;

If it does not fit the sample or model agreed by the parties,

If it does not have the features it should have objectively,

If it is against the contract,

If it does not contain one or more of its features in its packaging, label, introduction and user manual, internet portal or advertisements,

If it is against the quality reported by the seller or determined in its technical arrangement,

If it does not meet the intended use of the equivalent goods,

It is considered defective if it contains material, legal or economic deficiencies that reduce or eliminate the benefits that the consumer expects reasonably.

Failure to deliver the contractual goods within the time period agreed in the contract or not to properly install it in cases where the assembly is performed by the seller or under his responsibility is considered as a performance against the contract.

The seller is obliged to deliver the goods to the consumer in accordance with the sales contract.

The defects that occur within six months from the date of delivery are considered to exist at the time of delivery. In this case, it is the vendor's proof that the goods are not defective.

a) If the purchased goods are defective, the Consumer;

1) Returning from the contract by declaring that he is ready to return the sold,

2) To retain what is sold and ask for a discount from the sales price in proportion to the defect,

3) Requesting free repair of the sold at all costs, if the seller does not require excessive costs,

4) If there is a possibility, it has the right to request that the seller be replaced by an indecisive amount.

The consumer can use whatever he wishes from these rights.

b) In the event that the purchased service is defective, the Consumer;

1) seeing the service again,

2) Free repair of the work resulting from the service,

3) Discount from the price at the rate of shame,

4) return from the contract,

has the rights.

The consumer can use whatever he wishes from these rights.

All costs incurred due to the use of optional rights are covered by the party fulfilling the right chosen by the consumer. Along with one of these elective rights, the consumer may also request compensation under the provisions of the Turkish Code of Obligations.

If no longer time is specified in other Laws or contracts, the liability for defective goods or services is subject to a two-year time-out, from the date of delivery of the goods to the consumer, and from the date of performance of the service, even if the defect occurred later. This period is five years from the delivery date of the immovable property for residential or holiday purposes. The timeout provisions are not applied if it is concealed by a shame, severe defect or fraud.

Although the goods or services are defective, in case our ive rights are not exercised by the seller or supplier; according to the monetary value of the dispute;

In the provinces “

Trade Provincial Directorate

"In districts"

governorship "

d within

“Consumer Arbitration Committees”

"in the courthouses with"

To Consumer Courts

”It is possible to exercise your rights by applying.

In disputes with a value below 10.390-TL (for the year 2020) in order to eliminate the grievances of consumers and compensate their losses, the consumer arbitration committee, applications with a value above 10.390-TL fall under the jurisdiction of the Consumer Courts, and Article 73 / A of Law No. 6502 In accordance with the lawsuit requirement, it is necessary to apply to the mediator before filing a lawsuit in the Consumer Courts.

Tüketici Olarak Haklarınız:

SATIN ALDIĞINIZ MAL VEYA HİZMETLER AYIPLI ÇIKARSA NE YAPMALISINIZ?

Satın alınan mal veya hizmet;

Taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun değilse,

Objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımıyorsa,

Sözleşmeye aykırı ise,

Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımıyorsa,

Satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırıysa,

Muadili olan malların kullanım amacını karşılamıyorsa,

Tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeriyorsa ayıplı olarak kabul edilir.

Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği durumlarda gereği gibi monte edilmemesi sözleşmeye aykırı ifa olarak değerlendirilir.

Satıcı, malı satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlüdür.

Teslim tarihinden itibaren altı ay içerisinde ortaya çıkan ayıpların teslim anında var olduğu kabul edilir.  Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir.

a) Satın alınan malın ayıplı olması durumunda Tüketici;

1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme Haklarına sahiptir.

Tüketici bu haklardan dilediğini kullanabilir.

b) Satın alınan hizmetin ayıplı olması durumunda da Tüketici;

1) hizmetin yeniden görülmesi,

2) hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı,

3) ayıp oranında bedelden indirim,

4) sözleşmeden dönme,

haklarına sahiptir.

Tüketici bu haklardan dilediğini kullanabilir.

Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir

Diğer Kanunlarda veya sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı maldan veya hizmetten sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, mal alımlarında, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren, hizmet alımlarında ise hizmetin ifa tarihinden itibaren iki yıllık zaman aşımına tabidir. Bu süre konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda taşınmazın teslim tarihinden itibaren beş yıldır. Ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmaz.

Malın veya hizmetin ayıplı olmasına rağmen, satıcı veya sağlayıcı tarafından seçimlik haklarımızın kullandırılmaması durumunda;  uyuşmazlığın parasal değerine göre;

İllerde “

Ticaret İl Müdürlüğü

” ilçelerde “

"Kaymakamlık”

 bünyesinde oluşturulan 

“Tüketici Hakem Heyetleri”

ile adliyelerde bulunan  “

Tüketici Mahkemelerine

” başvuru yaparak haklarınızı kullanmanız mümkündür.

Tüketicilerin yaşanan mağduriyetlerinin giderilmesi ve kayıplarının tazmin edilmesi amacıyla değeri 10.390-TL’nin (2020 yılı için) altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, değeri 10.390-TL’nin üzerindeki başvurular ise Tüketici Mahkemelerinin görev alanına girmekte olup, 6502 sayılı Kanunun 73/A maddesi uyarınca dava şartı olarak Tüketici Mahkemelerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması gerekmektedir.